Avatar
phonglee2404
VN mình cái gì cũng tận thu bằng thuế nên thị trường toàn người nước ngoài làm chủ. Doanh nghiệp trong nước không lớn nổi.13-06-2017
Hoạt động gần đây